Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izsludina projektu konkursu zivsaimniecībā

ZBS NAP ESZF

   Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātēs.

    43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”, 43.02.4. „Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2018. gada 26. janvāra līdz 2018. gada 26. februārim

Sludinājuma kopsumma: 579 606,06 EUR

Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība  

EJZF1:   Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un   sezonalitātes mazināšana

Mērķis:   Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju

Apbalsta   apmērs

270 644,08   EUR

Atbilstošā   MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas   veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu   radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras   ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības   apraksts

Rīcības   ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos   uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai   skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī   jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram:   atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu   nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes   izveidošanai, specializētā transporta iegādei.

Atbalsts   paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs   (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un   citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un   tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt   uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada   pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus   atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

   

Rīcība  

EJZF3: Piekrastes   teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma   pieejamība.

Mērķis:   Attīstīt un pilnveidot piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un   kultūras mantojuma pieejamību.

Apbalsta   apmērs

308 961,98   EUR

Atbilstošā   MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

Zvejas vai jūras   kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai.

Rīcības   apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG   piekrastes teritoriju un Ventspils pilsētas pašvaldību teritoriju publisko   infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras   piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības   teritoriju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko   pieejamību, nodrošināt tā pieejamību nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu   nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību attīstības plānošanas   dokumentos.

Atbalsts   uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,   atjaunošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, kuriveicina vietējo uzņēmējdarbību vai   iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz   iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Projekta vērtēšanas kritēriji :

M4   Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju

EJZF1   Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un   sezonalitātes mazināšana

Nr.

Atlases kritērijs

Punkti

Max punkti

Veidlapā

 

Atbilst   stratēģiskam mērķim, aktivitātei, biedrības darbības piekrastes teritorijai   (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)

 

Jā/Nē

A1, B1, B2, B4, B5

1.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta   pamatojošā dokumentācija

 

2

D1

 

Projekta iesniegumam pievienota visa projekta pamatojošā   dokumentācija augstā gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu   iepirkuma dokumenti (tehniskā specifikācija, vismaz 2 derīgi piedāvājumi,   iesniegto piedāvājumu vērtēšanas ziņojums, interešu konflikta neesamības   apliecinājums) vai tirgus cenu izpēte pašvaldību iesniegtiem projektiem (ja   attiecināms);

-       būvprojekts, ja   atbalsta pretendentam ir izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumu   izpildi (ja attiecināms);

-       paskaidrojuma   raksts / apliecinājuma karte ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un   būvniecības izmaksu tāme (ja attiecināms)

2

   
 

Projekta iesniegumam pievienota daļēja projekta pamatojošā   dokumentācija augstā gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu   iepirkuma dokumenti (nav pievienoti visi dokumenti: tehniskā specifikācija,   vismaz 2 derīgi piedāvājumi, iesniegto piedāvājumu vērtēšanas ziņojums,   interešu konflikta neesamības apliecinājums) vai nepilnīga tirgus cenu izpēte   pašvaldību iesniegtiem projektiem (ja attiecināms);

-       būvatļaujas kopija   par būvniecības ieceres akceptu vai būvniecības izmaksu tāme (ja   attiecināms);

-       paskaidrojuma   raksts / apliecinājuma karte ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (ja   attiecināms)

1

   
 

Projekta iesniegumam nav pievienota vai pievienota nepilnīga   projekta pamatojošā dokumentācija vai tā ir iesniegta sliktā kvalitātē

0

   

2.

Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir   zivsaimniecība

 

2

A1, C1, C3

 

-            zivsaimniecības   uzņēmuma ienākumi no zivsaimniecības ir virs 50%

2

   
 

-            zivsaimniecības   uzņēmuma ienākumi no zivsaimniecības ir zem 50%

1

   
 

-            projekta   iesniedzējs nav zivsaimniecības uzņēmums

0

   

3.

Tiek īstenots kā kopprojekts

 

2

B3, B4, B6

-           

-            tiek īstenots kā   kopprojekts

2

   
 

-            netiek īstenots kā   kopprojekts

0

   

4.

Plānotais pasākums ir novatorisks biedrības   darbības teritorijā

 

2

B3, B4, B5

 

-            visa projekta   ideja kopumā ir novatoriska ZVRG teritorijā

2

   
 

-            visa projekta   ideja kopumā ir novatoriska pagasta/pilsētas teritorijā

1

   
 

-            visa projekta   ideja kopumā ir novatoriska apdzīvotas   vietas teritorijā

0,5

   
 

-            visa projekta   ideja kopumā nav novatoriska

0

   

5.

Projekts veicina vietējo resursu efektīvu   izmantošanu

 

2

B4.1, B14

 

Sasniedzamais   rādītājs, kurš atbalsta pretendentam tiks iekļauts lēmumā, kā viens no   izpildāmajiem nosacījumiem. Neizpildes gadījumā tiek piemērotas MK Nr.598   6.pielikumā minētās sankcijas.

     
 

-            produkta,   pakalpojuma radīšanā tiek izmantoti vietējie resursi un radītais produkts,   pakalpojums paredzēts vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Pamatojums apliecināts   ar argumentētiem datiem un papildus dokumentiem.

2

   
 

-            produkta,   pakalpojuma radīšanā tiek izmantoti vietējie resursi vai radītais produkts,   pakalpojums paredzēts vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Pamatojums apliecināts   ar argumentētiem datiem un papildus dokumentiem.

1,5

   
 

-            produkta,   pakalpojuma radīšanā tiek izmantoti vietējie resursi un radītais produkts,   pakalpojums paredzēts vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Pamatojums nav   apliecināts ar argumentētiem datiem un papildus dokumentiem.

1

   
 

-            produkta, pakalpojuma   radīšanā tiek izmantoti vietējie resursi vai radītais produkts, pakalpojums   paredzēts vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Pamatojums nav apliecināts ar   argumentētiem datiem un papildus dokumentiem.

0,5

   
 

-            radītais produkts   vai pakalpojums nav paredzēts vietējo iedzīvotāju vajadzībām un netiek   izmantoti vietējie resursi

0

   

6.

Plānotais pasākums ir virzīts uz   sezonalitātes mazināšanu piekrastes uzņēmējdarbībā

 

2

B4.1, B14

 

-            plānotais pasākums   pilnībā vērsts uz sezonalitātes mazināšanu, kas pamatots projekta pieteikumā   un/vai papildus apliecināts ar pievienotiem materiāliem.

2

   
 

-            plānotais pasākums   daļēji vērsts uz sezonalitātes mazināšanu, kas skaidri pamatots projekta   pieteikumā vai papildus pievienotos materiālos.

1

   
 

-            plānotais pasākums   nav vērsts uz sezonalitātes mazināšanu

0

   

7.

Plānotais pasākums ir virzīts uz darbības   dažādošanu piekrastes ekonomikā

 

2

B4.1, B14

 

-            ar plānoto   pasākumu uzņēmumsrada jaunu   darbības virzienu, atšķirīgu no līdzšinējās uzņēmuma darbības

2

   
 

-            ar plānoto   pasākumu uzņēmumspaplašina līdzšinējo   uzņēmuma darbības virzienu ar jaunu pakalpojumu vai produktu

1

   
 

-            plānotais pasākums   nav vērsts uz darbības dažādošanu

0

   

8.

Skaidri saprotama īstenojamā projekta   būtība, specifika vai specializācija

 

2

B4.1, B14

 

-            pieteikumā skaidri   aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi,   aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta   pieteikumam pievienoti papildus materiāli, kas apliecina projekta   nepieciešamību un dzīvotspēju.

2

   
 

-            pieteikumā skaidri   aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt mērķi,   aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta   pieteikumam nav pievienoti papildus materiāli, kas apliecina projekta nepieciešamību   un dzīvotspēju.

1,5

   
 

-            pieteikumā   nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi,   nepilnīgi aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs.   Projekta pieteikumam pievienotie papildus materiāli nesniedz papildus   informāciju par projekta īstenošanas nepieciešamību un tā dzīvotspēju.

1

   
 

-            pieteikumā   nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt mērķi,   nepilnīgi aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību raksturs.   Projekta pieteikumam nav pievienoti papildus materiāli, kas apliecina   projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.

0,5

   
 

-            nav vai slikti   aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav   pievienoti papildus materiāli.

0

   

9.

Veikta tirgus izpētes analīze, aprakstīta   produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija

 

2

B4.1

 

-            pieteikumā skaidri   ar pamatojumu aprakstīta produkta vai pakalpojuma pārdošanas stratēģija, kas   balstās uz veikto tirgus izpēti. Projekta pieteikumam papildus pievienoti   tirgus izpētes materiāli.

2

   
 

-            pieteikumā skaidri   ar pamatojumu aprakstīta produkta vai pakalpojuma pārdošanas stratēģija, kas   balstās uz veikto tirgus izpēti. Projekta pieteikumam papildus nav pievienoti   tirgus izpētes materiāli.

1,5

   
 

-            pieteikumā sniegts   apraksts produkta vai pakalpojuma pārdošanas stratēģijai, bet nav pamatots ar   veikto tirgus izpēti. Projekta pieteikumam pievienoti tirgus izpētes   materiāli, kas neapliecina konkrētā projekta produkta vai pakalpojuma   pārdošanas stratēģiju.

1

   
 

-            pieteikumā sniegts   apraksts produkta vai pakalpojuma pārdošanas stratēģijai, bet nav pamatots ar   veikto tirgus izpēti. Projekta pieteikumam nav pievienoti papildus materiāli.

0,5

   
 

-            pieteikumā nav   aprakstīta produkta vai pakalpojuma pārdošanas stratēģija, nav veikta tirgus   izpēte

0

   

10.

Projekts tiek īstenots piekrastes teritorijā   ārpus attīstības centriem

 

2

B5

 

SVVA stratēģijas   1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par VRG teritorijā   noteiktiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību teritorijas plānojumiem.   VRG teritorijas attīstības centri ir uzskaitīti SVVA 12.lapā.

     
 

-            tiek īstenots   piekrastes teritorijā ārpus attīstības centriem

2

   
 

-            tiek īstenots   attīstības centrā

0

   

11.

Izveidoto darbavietu skaits

 

2*

B4.1, B6, C2, C3

 

-            izveidotas divas   darba vietas

2

   
 

-            izveidota viena   darba vieta

1

   
 

-            jaunas darba   vietas netiek veidotas

0

   
 

*          papildus par katru   nākamo darba vietu virs 2 darba vietām

0,2

   
 

Minimālais   iegūstamo punktu skaits

 

11

 

EJZF3 Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un   kultūras mantojuma pieejamība

 

Atlases   kritērijs

Punkti

Max punkti

Veidlapā

 

Atbilst stratēģiskam mērķim, aktivitātei,   biedrības darbības teritorijai, saskaņots ar vietējās pašvaldības plānošanas   dokumentiem (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)

 

Jā/Nē

B1,   B2, B5

1.

Projekta   iesniegumam ir pievienota projekta pamatojošā dokumentācija

 

2

D1

 

Projekta iesniegumam pievienota visa projekta pamatojošā   dokumentācija augstā gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu   iepirkuma dokumenti (tehniskā specifikācija, vismaz 2 derīgi piedāvājumi,   iesniegto piedāvājumu vērtēšanas ziņojums, interešu konflikta neesamības   apliecinājums) vai tirgus cenu izpēte pašvaldību iesniegtiem projektiem (ja   attiecināms);

-       būvprojekts, ja   atbalsta pretendentam ir izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumu   izpildi (ja attiecināms);

-       paskaidrojuma   raksts / apliecinājuma karte ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un   būvniecības izmaksu tāme (ja attiecināms)

2

   
 

Projekta iesniegumam pievienota daļēja projekta pamatojošā   dokumentācija augstā gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu   iepirkuma dokumenti (nav pievienoti visi dokumenti: tehniskā specifikācija,   vismaz 2 derīgi piedāvājumi, iesniegto piedāvājumu vērtēšanas ziņojums,   interešu konflikta neesamības apliecinājums) vai nepilnīga tirgus cenu izpēte   pašvaldību iesniegtiem projektiem (ja attiecināms);

-       būvatļaujas kopija   par būvniecības ieceres akceptu vai būvniecības izmaksu tāme (ja   attiecināms);

-       paskaidrojuma   raksts / apliecinājuma karte ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (ja   attiecināms)

1

   
 

Projekta iesniegumam nav pievienota vai pievienota nepilnīga   projekta pamatojošā dokumentācija vai tā ir iesniegta sliktā kvalitātē

0

   

2.

Plānotais pasākums ir novatorisks biedrības   darbības teritorijā

 

2

B3

 

-       visa projekta   ideja kopumā ir novatoriska ZVRG teritorijā

2

   
 

-       visa projekta   ideja kopumā ir novatoriska pagasta/pilsētas teritorijā

1

   
 

-       visa projekta   ideja kopumā ir novatoriska apdzīvotas   vietas teritorijā

0,5

   
 

-       visa projekta   ideja kopumā nav novatoriska

0

   

3.

Aprakstīta problēma un kādas pārmaiņas dos   projekta rezultāts

 

2

B4.1

 

-      pieteikumā skaidri   aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas   sasniegt. Projekta pieteikumā vai pievienotā dokumentā pamatota projekta   aktualitāte vietējai sabiedrībai.

2

   
 

-      pieteikumā   aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas   sasniegt. Projektā nav pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai   sabiedrībai.

1,5

   
 

-      pieteikumā   aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts   projekta rezultātam. Projekta aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.

1

   
 

-      pieteikumā   nepilnīgi aprakstītas problēmas, ko projekts paredz risināt un nepilnīgs   apraksts projekta rezultātam. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai   sabiedrībai.

0,5

   
 

-      nav vai slikti   aprakstīta esošās problēmas, neskaidrs projekta rezultāts. Nav pamatota   projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.

0

   

4.

Tiek   sekmēta kultūras mantojuma pieejamība, lietderīga un efektīva izmantošana

 

2

B4.1

 

-       pasākums pamatā   vērsts uz zvejas vai jūras kultūras mantojuma pieejamību un lietderīgu tā   izmantošanu pēc projekta īstenošanas, kas skaidri pamatots aprakstā

2

   
 

-       pasākums daļēji   vērsts uz zvejas vai jūras kultūras mantojuma pieejamību un lietderīgu tā   izmantošanu pēc projekta īstenošanas, kas pamatots aprakstā

1

   
 

-       pasākums nav   vērsts uz zvejas vai jūras kultūras mantojuma pieejamību pēc projekta   īstenošanas

0

   

5.

Tiek   popularizēts un saglabāts materiālais vai nemateriālais kultūrvēsturiskais   mantojums

 

2

B4.1

 

-       pasākums pamatā   vērsts uz zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu,   kas skaidri pamatots projekta pieteikumā

2

   
 

-       pasākums daļēji   vērsts uz zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu,   kas pamatots projekta pieteikumā

1

   
 

-       pasākums nav   vērsts uz zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu

0

   

6.

Projekta rezultāts ir pārskatāms, samērojams   ar plānotajiem ieguldījumiem, ir sniegts veicamo darbu apjoms

 

2

B4.1, B8

 

-       pieteikumā skaidri   aprakstīts īstenojamā projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie   ieguldījumi. Pārskatāmi un loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un   skaidri saprotama veicamo darbu secība.

2

   
 

-       pieteikumā skaidri   aprakstīts īstenojamā projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie   ieguldījumi Apraksts nav veidots pārskatāms un nav skaidri saprotama darbu   secība.

1,5

   
 

-       pieteikumā   nepilnīgi aprakstīts īstenojamā projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un   plānotie ieguldījumi. Projekta īstenošanas gaita un veicamo darbu secība nav   skaidri saprotama.

1

   
 

-       pieteikumā   nepilnīgi aprakstīts īstenojamā projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un   plānotie ieguldījumi. Projekta īstenošanas gaita un veicamo darbu secība nav   aprakstīta.

0,5

   
 

-       nav vai slikti   aprakstīts īstenojamā projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie   ieguldījumi

0

   

7.

Projekta   rezultāts veicina vietējo uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti

 

2

B4.1, B14

 

Piemēram:   Sakārtojot vēsturisko objektu, padarot to pieejamu plašākam interesentu   lokam, ir iespējams sniegt netiešu atbalstu vietējiem tūrisma uzņēmējiem, kas   piedāvā ēdināšanas un naktsvietu pakalpojumus. Projekta pieteicējs kā   apliecinājumu par vietējo uzņēmēju atbalstu var pievienot atbalsta   apliecinājumus, aprēķinus par tuvumā esoša uzņēmēja pozitīvo ietekmi. Tāpat   sakārtojot vēsturiskā objekta apkārtni un labiekārtojumu ir iespējams panākt   strukturētāku, organizētāku apmeklētāju plūsmu, kas mazāk ietekmē vietējo   iedzīvotāju ikdienas dzīvi, tāpat veiktie labiekārtojumi (celiņi, laukumi,   publiskās tualetes) var uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.   Iesniedzējs var pievienot informāciju projekta pielikumā.

     
 

-       pieteikumā skaidri   pamatota projekta rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un   vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kas pamatota ar raksturojošiem   rādītājiem

2

   
 

-       pieteikumā labi   pamatota projekta rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un   vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nav sniegti raksturojošie rādītāji

1

   
 

-       pieteikumā nav   pietiekami skaidri pamatota projekta rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo   uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti

0

   

8.

Projekts   tiek īstenots piekrastes teritorijā ārpus attīstības centriem

 

2

B5

 

SVVA   stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par   VRG teritorijā noteiktiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību   teritorijas plānojumiem. VRG teritorijas attīstības centri ir uzskaitīti SVVA   12.lapā.

     
 

-       tiek īstenots   piekrastes teritorijā ārpus attīstības centriem

2

   
 

-       tiek īstenots   attīstības centrā

0

   

9.

Sniegts izvērsts un pamatots publicitātes   pasākumu plāns

 

2

B13

 

Sasniedzamais   rādītājs, kurš atbalsta pretendentam tiks iekļauts lēmumā, kā viens no   izpildāmajiem nosacījumiem. Neizpildes gadījumā tiek piemērotas MK Nr.598   6.pielikumā minētas sankcijas.

     
 

-      plānots publisks   projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par   projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.)   vai citā publicitātes pasākumā, no kuriem vismaz viens ir reģionāla mēroga

2

   
 

-      plānots publisks   projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par   projektu vismaz 2 dažādos medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.)   vai citā publicitātes pasākumā

1,5

   
 

-      plānots publisks   projekta atklāšanas vai pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par   projektu vismaz 1 medijā (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes   pasākumā

1

   
 

-      plānots vismaz   viens publicitātes pasākums

0,5

   
 

-      aprakstā nav   iesniegts publicitātes pasākumu plāns

0

   

10.

Projekta   rezultātā uzlabojas iespēja sociālās atstumtības riska grupām iekļauties   sabiedrībā

 

2

B14

 

Ja   projekta iesniedzējs, īstenojot projektu, paredz pasākumus vai   labiekārtojumus sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA   Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns), tas jāpamato un rezultātam jābūt   pierādāmam.

Atbilstošu   pakalpojumu var izveidot piemēram: iebūvējot platākas durvis, papildus kāpnes   aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pandusu.

     
 

-      projekts tiešā   veidā vērsts uz sociālās atstumtības riska grupu iesaisti un/vai   nodarbinātību

2

   
 

-      projekta rezultātu   būs iespējams izmantot sociālās atstumtības riska grupām

1

   
 

-      projektā   paredzētie pasākumi un rezultāts nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās   atstumtības riska grupām

0

   

11.

Sniegts apraksts par projekta ieguvumu   uzturēšanu pēc projekta ieviešanas

 

2

B14

 

-      pieteikumā   pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana   atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

   
 

-      pieteikumā   nepilnīgi aprakstīts un pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un   rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc   projekta īstenošanas

1

   
 

-      pieteikums   nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā   tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši   plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

0

   
 

Minimālais   iegūstamo punktu skaits

 

11

 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktperosnas:

  1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, ,
  2. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234,

   Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: .

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4