Ventspils novads

 

Zivsaimniecības projektu konkursa 5. kārta

ZBA NAP ESZF
   Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. “Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. “Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.
   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2018. gada 11. maija līdz 2018. gada 11. jūnijam. Sludinājuma kopsumma: 87 803,97 eiro.
   Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.
   Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība  

EJZF1: Piekrastes   uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes   mazināšana

Mērķis: Veicināt piekrastes   uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju

Apbalsta   apmērs

87 803,97 EUR

Atbilstošā   MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas   veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu   radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras   ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības   apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes   pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās   darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai,   tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas   ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra   uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un   uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras   ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība,   piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it   sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai.   Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes   ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei   piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai   pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā   attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR,

100 000 EUR -   infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no   projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte

30%, 50%, 70% - inovatīvam   projektam, 80% - kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam

    Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
    Elektroniski SVVA stratēģija un projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.
   Kontaktperosnas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tālr. 29172814, ,
2. Konsultante Evita Roģe – tālr. 29295234,
   Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: .
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Aprīlis 2018
P O T C Pk S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6