Ventspils novads

 

Izsludina konkursu Lauku attīstības programmā

ZBA NAP ES LEADER
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019. gada 22. februāra līdz 2019. gada 22. martam
Sludinājuma kopsumma: 200 000,00 EUR
   Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasti.
   Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība  

ELFLA2: Publiskās infrastruktūras attīstība   kvalitatīvai dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo   kopienu izaugsmei.

MĒRĶIS: Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un   publiskās infrastruktūras attīstību, un sabiedrisko organizāciju iniciatīvas   vietējo kopienu izaugsmei.

Apbalsta   lielums

200 000,00 EUR

Atbilstošā   MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

  1. Vietējās teritorijas, t.sk. dabas un   kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un   sasniedzamībai;
  2. Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un   interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta   un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana;
  3. Citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt   sakārtotas vietējās teritorijas izveidošanu un nodrošināt lauku iedzīvotāju   drošumspēju.

Rīcības   apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pašvaldību,   sabiedrisko un reliģisko organizāciju, uzņēmēju iniciatīvas infrastruktūras   attīstībai publiski izmantojamiem objektiem to labiekārtošanai/izveidei un   kvalitatīvai piekļuvei (brīvdabas estrādes, parki, atpūtas vietas, dabas   takas ar atpūtas elementiem, publiskie sporta un rotaļu aktivitāšu laukumi,   kapsētu teritorijas un citas tamlīdzīgas vietējai sabiedrībai aktuālas un publiski   pieejamas vietas).

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt   sabiedrisko un reliģisko organizāciju, pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvas   vietējo iedzīvotāju interešu jomā telpu izveidei, labiekārtojumam,   aprīkojumam, ārtelpas elementiem, apmācībām.

Priekšroka projektiem, kuri vērsti uz   materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un   popularizēšanu, uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju attīstīšanu,   lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu, kultūrvēstures   mantojuma un dabas objektu pieejamību un efektīvu izmantošanu., projektiem,   kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties   sabiedrībā.

Infrastruktūras projektiem nepieciešams saskaņojums   ar vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa   vienam projektam

50 000 EUR

2 000 EUR –   Apmācību projektiem

Maksimālā   atbalsta intensitāte

90%

   Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, ,
2. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234,
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3