Ventspils novads

 

Par sabiedrisko apspriešanu

smilts atradne
   Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde 2017. gada 2. martā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.VE17SI0008, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru darbības turpināšanai smilts-grants un smilts atradnē „Atvari” Ugāles pagastā.
   Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA "Allseason-K" (Reģ. Nr. 50203137161, adrese: Čiekurkalna 4. šķērsiela 24 D, Rīga, LV-1020).
   Paredzētās darbības ietvaros ir plānots veikt smilts-grants un smilts ieguvi virs un zem pazemes ūdens līmeņa 9,4 ha platībā (esošā ieguves teritorija sastāda 7,36 ha, plānotā paplašināmā - 2,04 ha).
   Paredzēto darbību ir plānots īstenot Ventspils novada Ugāles pagasta nekustamā īpašuma „Dziļie atvari” ar zemes kadastra Nr. 9870 001 0105 zemes vienībā ar kadastra Nr. 9870 001 0098.
   Šī gada 30. oktobrī Ventspils novada Ugāles pagasta pārvaldē plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
   Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties:
1) Ventspils novada pašvaldībā (adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601) darba laikā;
2) Ugāles pagasta pārvaldē (adrese: "Ugāles pagasta nams", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615) darba laikā;
3) interneta mājaslapā – www.environment.lv/lv/jaunumi
   Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 6. novembrim.
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Oktobris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4