Ventspils novads

 

Puzes pamatskola

Skolas direktore Nellija Sileviča

Tālr.29458014

Skolas tālr. 25428747

e-pasts:
                                                                              

y

   Skolēnu skaits 01.09.2018. 

Pirmsskolas grupās - 35,  pamatskolā - 64.

PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS  (SWF failā)

 

ecoskola       2018. gada 14. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Puzes pamatskola lepojas, ka jau 9. reizi Ekoskolu programmas simbols Zaļais karogs ir piešķirts par vislabāko sniegumu, ieviešot vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības prasības.

 


Skolas ēka celta 1975., 1976. g., darbību uzsākusi 1976. gada 1. septembrī.


  Skolu vēsture Puzes pagastā sākās ar 1863. gadu, kad tika nodibināta pirmā 5. klasīgā pamatskola, kura

darbojās 93 gadus. Pagastā dažādos laika periodos darbojušās arī citas pamatskolas: Annahites ( Stiklu )

fabrikas, Puzenieku muižas, Treibeju ciema teritorijās. 1971. gadā Puzes pagastā tika likvidēta pamatskola,

kas no 1922. gada bija darbojusies Puzenieku muižas ēkā. Skolēni bija spiesti mācīties Popē, Dundagā,

Ugālē. Lai saglabātu kolhoza “Blāzma” darbaspēku, attīstītu ražošanu, pilnsapulcē 1975. g. tika pieņemts

lēmums – būvēt jaunu skolu ciemata centrā.
  
   Ievērojami pedagogi, direktori:

Nozīmīgu ieguldījumu 5. klasīgās pamatskolas un pagasta kultūras dzīves attīstībā devis skolas pārzinis

Fricis Pumpurs
(1892–1955), kurš līdztekus skolotāja darbam pievērsies rakstniecībai un novada

vēstures izpētei. Viņš ir autors 13 neliela formāta grāmatām, pārsvarā tās ir lugas bērnu un jauniešu

dramatiskajiem kolektīviem, kā arī dzeja.

Vecākās paaudzes cilvēku atmiņās paliekoša vieta ir arī bijušajiem skolu vadītājiem K. Šreineram,

P. Planderam, M. Zariņam.


 Jaunās skolas pirmā direktore Lia Kantiņa (pirmos divus gadus).

No 1981. līdz 1999.gadam skolu vadīja Andris Lindbergs.

Patreizējā direktore Nellija Sileviča vada skolu kopš 1999. g.

Detalizēta informācija par Puzes pamatskolas vēsturi grāmatā "Puzes pagasta vēsture" 1999.

 

Skola īsteno izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programmu;
 • Pirmsskolas izglītības programmu;
 • Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programmu,
 • Speciālās pamaizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skolas īpašais piedāvājums:

 • Kopš 2001. gada skolā darbojas 808. Puzes mazpulks.
 • 2010. gadā mājturības un tehnoloģiju klasēs iekārtots (2013. gadā paplašināts) Amatniecības centrs, kurā pēc mācību stundām skolēni, viņu vecāki, interesenti no pagasta var apgūt dažādas rokdarbu prasmes.
 • Kopš 2009. gada skola darbojas Ekoskolu programmā.
 • No 2013. gada septembra skolas struktūrvienība ir Bērnu un jauniešu centrs “Avots”, kur skolēniem ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Interešu izglītības pulciņi:

 • Koris (4.–9. kl.);
 • Vokālais ansamblis (1.–4. kl.),
 • Tautisko deju kolektīvi (1.–4. kl.), (5.–8. kl.);
 • Sporta pulciņš (1.–6. kl.);
 • Vides pulciņš(5.–9. kl.), ;
 • Robotikas pulciņš (5.–7. kl.).

 

Skolas tradīcijas:


Zinību diena


Dzejas dienas


Gadskārtu svētku atzīmēšana (Miķeļdiena,


Mārtiņdiena, Ziemassvētki, Lieldienas)


Skolotāju diena


Tūrisma diena


5. klases skolēnu “iesvētīšana”


Adventes rīts


Valentīna diena


Konkursa “Gada skolēns” laureātu 

godināšana


Sporta dienas


Pavasara talkas


Pēdējais zvans 9. klašu audzēkņiem


Izlaidums


Absolventu salidojums ik pēc 5 gadiem


Valsts dzimšanas dienas atzīmēšana un lāpu gājiens


Interešu izglītības pulciņu atskaites

koncerts, ģimenes diena


Labdarības akcijas


Vecvecāku pēcpusdiena

Skolas tālākās attīstības vīzija:

 • skolas darbības mērķis ir daudz plašāks par valsts standarta izpildi;
 • skola ir vietējais attīstības centrs, ideju laboratorija, kultūras nesēja un prasmju apguves darbnīca;
 • skola turpmāk veidojas kā daudzfunkcionāls centrs, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu izglītības iespējas visiem pirmsskolas un pamatizglītības vecuma bērniem;
 • skolā tiek nodrošinātas konkurētspējīgas pamatizglītības ieguves iespējas;
 • skolas mācību procesa sastāvdaļa ir ekoloģiskās apziņas veicināšana, realizējot ekoskolu programmu.

  Skola darbojas kā pagasta sabiedrības vienotāja un izglītotāja
  :
 • pēcpusdienās darbojas amatniecības centrs, kas atvērts visiem interesentiem.

  Pagasta mūžizglītības centrā notiek izglītojoša rakstura pasākumi:
 • lekcijas, semināri, pieredzes apmaiņa u.c.; 
 • kopā ar pagasta bibliotēku, kultūras namu tiek organizētas dažādas sabiedriskās aktivitātes.

 

 

Telpu nomas un   naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle (eur/h bez PVN)

Ēdamzāle (eur/h bez PVN)

Klases telpa (eur/h bez PVN)

5,80

4,95

3,54

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās   platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai   uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem   remontstrādniekiem

Nomājot telpas bērnu un jauniešu   izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60%   telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā

Nomājot telpas organizācijām, kurām   piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti

Ventspils novada pašvaldības   organizētie pasākumi

Ventspils novada dibinātu budžeta   iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju

Ventspils novadā reģistrētu   sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi

Ventspils novada iedzīvotāji sporta   zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar   iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

 

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3