Ventspils novads

 

Biedrības Puzē

808. Puzes mazpulks
2001. gada 16. martā Puzes pamatskolā atjaunoja 808 Puzes mazpulku. Latvijas mazpulki ir biedrība, kas savās rindās apvieno skolēnus visā Latvijā, mazpulku simbols ir četrlapu āboliņa lapa, mazpulcēni nodod svinīgo zvērestu un maksā biedru naudu.
Puzes 808. mazpulkā šobrīd darbojas 20 mazpulcēni, skolēni no 2. – 9. klasei. Visi mazpulcēni ir izstrādājuši savus individuālos projektus, ir uzrakstījuši Pavasara pieteikumus, kas nosūtīti uz Rīgu, šogad pužiņi čakli audzē galda bietes un veic visus nepieciešamos pētījumus. Aizvadītajos gados pēc Zemkopības ministrijas aicinājuma ir apgūta kukurūzas, burkānu, kāpostu un kartupeļu audzēšana.
Lai mazpulcēni sekmīgi īstenotu iecerēto, mācību gada laikā mazpulcēniem notiek gan teorētiskas, gan praktiskas nodarbības. Mazpulcēni iesaistās Latvijas mazpulka padomes organizētajos konkursos, dodas ekskursijās un pārgājienos, piedalās mazpulka konferencēs. Interesantākie pasākumi ir līdzdalība konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”, „Piena puķe”, „Mans sapņu stūrītis” un citos.
Puzes mazpulkam ir ļoti laba sadarbība ar meža darbiniekiem, kas ir palīdzējuši organizēt pārgājienus un arī iesaistījuši mazpulcēnus Meža dienu norisē jau daudzus gadus. Ik gadus Puzes mazpulcēni vēro un pieraksta gājputnu atgriešanos, veic fenoloģiskos novērojumus, fotografē interesantākās norises dabā, piedalās labdarības akcijās, talkās, sadarbībā ar Latvijas Aizsargu organizāciju un Nacionālo karavīru biedrības Ventspils nodaļu ir piedalījušies daudzos svinīgos, patriotiskos pasākumos Lestenē un citviet.
Mazpulcēni piedalās arī VNSA „Spārni” organizētajā Pagastu dienā ar mazpulcēnu tirdziņu, piedāvājot pircējiem gan savus rokdarbus, gan arī izaudzēto produkciju, kā arī salasītās sēnes un ogas.

Biedrība „Samarietis”
 
Biedrība nodibināta 2009.gada 14.oktobrī. Organizē labdarības akcijas sociāli mazaizsargātām un krīzes situācijā nonākušām personām, iesaista sabiedrību palīdzības sniegšanā krīzes situācijā nonākušām personām.
Biedrība piedalās www.ziedot.lv izsludinātajās akcijās „Paēdušai Latvijai” un „Skolas soma”.
Biedrība sniedz palīdzību bērniem invalīdiem un viņu ģimenēm, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm medikamentu, apģērbu, apavu, skolas piederumu iegādei.
Biedrības „Samarietis” sadarbības partneris ir Puzes evaņģēliski luteriskā draudze.

 Diakonijas centrs „Samarietis”

Diakonijas centrs Puzē darbojas no 2001.gada, sniedzot – dušas, veļas mazgāšanas, lietotu apģērbu, apavu iegādes, pārtikas produktu saņemšanas pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem. Diakonijas centra diakoni apmeklē vecākos pagasta iedzīvotājus, organizē labdarības akcijas Ziemassvētkos, Lieldienās, Ražas svētkos, kuros iepriecina bērnus invalīdus, daudzbērnu ģimenes, pensionārus.


  Invalīdu biedrība “ Labas pārmaiņas”

Reģ. Nr. 40008104552
Adrese: Ventspils nov. Puze, „Kultūras nams”, LV – 3613
Mob. tālr.26229033, fakss: 63675323
E – pasts:
                                 
Darbības joma:
 Puzes pagasta cilvēki ar invaliditāti
Biedrības darbības mērķi:
 Sekmēt invalīdu integrēšanos sabiedrībā, nodrošināt sociālo aizsardzību invalīdiem
Mērķauditorija:
 Puzes pagasta cilvēki ar invaliditāti un cilvēki ar draudošo invaliditāti
Biedrības darbības virzieni:
 Cilvēku ar invaliditāti integrēšana sabiedrībā
Nodrošināt iespēju piedāvāt sevi darba tirgū
Organizēt saturīgus kultūras un atpūtas pasākumus
 
            Par mums
–              biedrība dibināta Ventspils rajona Puzes pagastā 2006. gada 21. jūlijā ar mērķi sekmēt pagasta cilvēkus ar invaliditāti integrēšanos pagasta sabiedriskajās aktivitātēs. Palīdzēt un nodrošināt sociālo aizsardzību pagasta cilvēkiem ar invaliditāti.
–        biedrība darbojas uz statūtu pamata un pašreiz sevī apvieno 24 biedrus , cilvēkus ar dažādām slimību diagnozēm, taču pagastā cilvēku ar invaliditāti ir daudz vairāk un diemžēl tendence ir nelabvēlīga, ar augšupejošu līkni.
–        Biedrībai ir sava atpūtas telpa, kuru, realizējot Kopienas iniciatīvu fonda projektu, izdevās izremontēt un aprīkot ar datortehniku un interneta pieslēgumu. Šeit mēs reizi mēnesī sanākam kopā uz biedrības kopsapulcēm, kurās risinām dažādas ar invalidiem saistītas problēmas. Aicinām ciemos interesantus cilvēkus, organizējam dažādas izstādītes.
Reizi mēnesī vasaras laikā braucam ekskursijās pa mūsu skaisto Latviju, cenšamies iespēju robežās, apmeklēt kultūras pasākumus, kas ir sava veida rehabilitācija, jo daudziem invalīdiem šī ir vienīgā iespēja, kaut nedaudz aizmirst par savām ikdienas raizēm.
Biedrība saviem biedriem nevar palīdzēt materiāli, taču dodam kopības sajūtu un apziņu, ka tu neesi viens savās ikdienas likstās.
Esam daudz mācījušies, mēģinām rakstīt projektus, piesaistīt Eiropas līdzekļus. Realizējām  projektu ,, Nāc un sporto sev par prieku!”. Esam izveidojuši trenažieru telpu, lai varētu piedāvāt pagasta cilvēkiem ar invaliditāti un draudošo invaliditāti (galvenokārt), rūpēties par savas veselības saglabāšanu aktīvi sportojot.

 

Vakarblāzma 

 Pensionāru klubiņš Vakarblāzma darbību sāka 2006. gada 17. februārī, tā vadītāja ir Anita Veļika. Pašreiz klubiņā darbojas 19 dalībnieki, katra mēneša pirmajā otrdienā notiek saturīgas tikšanās, izskan laba vēlējumi un apsveikumi iepriekšējā mēneša jubilāriem, risinās interesantas sarunas, tinas atmiņu kamoliņi. Aizvadītajā gadā pie klubiņa dalībniekiem viesojās muzeja „Senču putekļi” vadītāja Inese Aide, Ventspils dzejniece Ilga Bernica, stāstniece Ārija Klēvere un Latvijas Aizsargu organizācijas priekšsēdētājs Jānis Strūģis. Daudz mīļu un sirsnīgu mirkļu pensionāriem ir sagādājušas pagasta bibliotekāre Ināra Bāliņa un kultūras nama direktore Gunita Ķirse

 Ierosmi klubiņa darbības uzsākšanai pužiņi guva no enerģiskajiem Spāres pensionāru klubiņa „Sarma” dalībniekiem, kurus mīļi dēvē par saviem krustvecākiem, spārenieki šajos gados ir kļuvuši par īstiem draugiem. „Vakarblāzmas” dalībnieki vairākkārt piedalījušies pensionāru pasākumos Spārē, iegūti labi draugi arī Sabilē, kas pužiņus septembrī mīļi gaida uz Ziedu balli.

 Pensionāru klubiņa dalībnieki dodas arī nelielos izbraukumos pa Latviju, atrodot tepat tuvākajos kaimiņu rajonos gana interesantas vietas un apskates objektus, Puzes pagasta svētku laikā top kafejnīca „Vakarblāzma”, kur pensionāri piedāvā savus gardumus.

 Nozīmīgākais gada pasākums, kuru klubiņa dalībnieki gatavo sadarbībā ar kultūras darbiniekiem, ir pensionāru pasākums „Sudrabotās melodijas”, kas notiek pavasarī. Tā ir tikšanās ar senākiem draugiem, piepulcējot arī jaunus interesentus. Šogad pirmoreiz bija mēģinājums uz šo pasākumu aicināt pensionārus no visa novada, paldies visiem, kas atsaucās šim aicinājumam.

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Februāris 2019
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3