Ventspils novads

 

Tārgales pamatskola

 Skolas direktore Ilze Judzika
Tālr. 25411196, 63620503
Direktores vietniece izglītības jomā-
                            Dace Auzāne
Direktores vietniece audzināšanas jomā-
                            Gunita Irbe
e-pasts:
mājaslapa: www.targalespamatskola.lv
 IMG 3014A

 2018/19. mācību gadā skolā mācās 200 bērni.

(pirmsskolas grupās – 69, 1.–9. klasē – 131).

Darbojas 5 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē
69 bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam:

 • “Mārītes” – paši mazākie (1,5–2 gadi);
 • “Skudriņas” – mazliet lielāki bērni (3 gadi);
 • “Kamenītes” – vēl lielāki bērni (4 gadi);
 • “Taurenīši” – piecgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei;
 • “Kāpēcīši” – sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei.

Pirmsskolas grupu darba laiks
                             no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00.

No 2018. gada 3. septembra pirmsskolas grupas atrodas jaunā īpaši pirmsskolai uzceltā ēkā.

 
Skolas vēsture
      Skolas pirmsākumi meklējami dažus kilometrus tālāk – vecajā pagastnamā, kas tagad nojaukts. Šeit, ”Skoliņos”, 1874. gada rudenī atvēra pirmo Tārgales skolu. To vadīja pārzinis Šmits.
No 1884. gada līdz 1912. gadam skolu vada Jānis Kauliņš, skolotājs ar semināra izglītību. Skolā mācības notiek krievu valodā, izņemot lasīšanu un ticības mācību.
   Laikā no 1912.–1935. gadam, ar pārtraukumu no 1915.–1919. gadam, skolu vada Pauls Skoliņš.
Pārziņa Skoliņa laikā mācības notiek jau divās klašu telpās. Skolā ir 1.,2.,3. klase un sagatavošanas klase. Mācības notiek vācu valodā.
No 1919. gada strādā pirmās palīgskolotājas. Mācības notiek latviešu valodā.
   No 1935. gada skolu vada pārzinis Juris Bērziņš. Pakāpeniski mainās skolas iekšējais iekārtojums un ārējais izskats.
  1942. gada pavasarī skola pārceļas uz jaunām telpām Tārgales muižas pilī. 1947. gadā ir septiņgadīgās skolas pirmais izlaidums. Juris Bērziņš skolu vada līdz 1950. gadam.
  1950. gadā par skolas direktori kļūst Ilga Brasla.
  1952. gada rudenī skolas vadību uzņemas Biruta Spunde. Tiek uzsākta skolas pārbūve, kas turpinās līdz 1958. gadam, kad skolā ievelk elektrību.
Līdz 1955. gadam direktores amatu izpilda Arta Saluma.
  Laikā no 1955.–1964. gadam par direktori strādā Alvīne Dižbite (Šablovska). Šajā laikā skolu noposta ugunsgrēks (1958. gads) un normāli savu darbu tā atsāk tikai 1961./1962. mācību gadā. Tad skola ir pilnībā pārbūvēta un kļuvusi par skaistu, plašu ēku, ar lielu sporta zāli. Pieaugusi arī skolas nozīme pagasta sabiedriskajā dzīvē.
  1964./1965. mācību gadā par skolas direktoru sāk strādāt Johans Irbe – Zīle (līdz 1967.gadam.)
   120 gadskārtu skola sagaida jaunā mācību un sporta kompleksā, kurš uzcelts 1985. gadā.
Līdz 1990. gadam skolu vada Agita Ķikauka. No 1991. gada līdz 2013. gadam skolas vadību savās rokās tur direktore Velta Ģibiete.
   No 2013. gada skolas direktore ir Ilze Judzika.

 

Skola īsteno izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015911).

 

 Interešu izglītības pulciņi:
 • Koris; 
 • Popgrupa “Cīrulītis”; 
 • Popgrupa “Jautrā varavīksne”; 
 • Rokdarbu pulciņš; 
 • Tautas deju kolektīvs “Dore”; 
 • Dambretes pulciņš;
 • Vizuālās mākslas pulciņš.

Skolā darbojas Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas mācību – treniņu grupas. 

Darbojas Piltenes mūzikas skolas Tārgales mācību punkts.

Fakultatīvās nodarbības:

 • Angļu valoda 1., 2. klasei;
 • Kristīgā mācība 1.-3. klasei;
 • Sports 1.–4. un 5, 6. un 8.  klasei;
 • Vizuālā māksla 7. klasei;
 • Dabaszinības 5. klasei;
 • Latviešu valoda 8. klasei;
 • Vēsture 9. klasei. 
Projekti
 • Skola ir “Junior Achievement-Young Enterprise Latvija” dalībskola. Skolēni raksta biznesa plānus un veido skolēnu mācību uzņēmumus;
 • Skola piedalās “Erasmus+” projektā “Mācību un vadības kvalitātes uzlabošana Tārgales pamatskolā” un projektā “Communication Is the Key”;
 • Tārgales pamatskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001).
        Projekta ietvaros skolēniem tiek piedāvāti papildus pulciņi:
               Mediju pratība 1.–4. klasei;
               Diskusiju klubs 5.–9. klasei;
               “Gudrinieku skola” 5.–9. klasei;
               Eksperimentu pulciņš 5.–9. klasei.
    Tiek nodrošināts papildus atbalsta personāls:
             speciālās izglītības pedagogs;
             pedagoga palīgs;
             logopēds 5.–9. klasei.
 

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle(eur/h bez PVN)

Ēdamzāle(eur/h bez PVN)

Sporta zāle(eur/h bez PVN)

Klases telpa(eur/h bez PVN)

8,48

6,89

16,81

4,70

Nomājot divas vai vairākas iznomājamās   platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide

Naktsmītņu pakalpojumi attiecas tikai   uz nometņu dalībniekiem un pašvaldības objektos nodarbinātajiem   remontstrādniekiem

Nomājot telpas bērnu un jauniešu   izglītības organizētām nometnēm tiek piemērota 35% telpu nomas atlaide vai 60%   telpu nomas atlaide izmantojot naktsmītnes pakalpojumus internātā

Nomājot telpas organizācijām, kurām   piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide

No telpu nomas   un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti

Ventspils novada pašvaldības   organizētie pasākumi

Ventspils novada dibinātu budžeta   iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju

Ventspils novadā reģistrētu   sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi

Ventspils novada iedzīvotāji sporta   zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar   iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru

 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3