Ventspils novads

 

Pirmsskolas izglītība Ugālē

 
 
UgalesPII

   Ugāles pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” ir Ventspils novada domes izveidota un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

   Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējais izglītības likums un citi LR normatīvie akti, kā arī iestādes nolikums.

   Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Iestāde īsteno MK noteikumu, ”Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”, pielikumā noteiktam paraugam atbilstošu licencētu Pirmsskolas izglītības programmu: Vispārīgā pirmsskolas izglītības programma (latviešu) kods 0101 11 11.


 

Juridiskā adrese:

“Bērnudārzs”, Ugāles pagasts, Ugāle, Ventspils novads, LV- 3615.

Kontakti:

Tālrunis: 63661892
e-pasts:

Iestādes vadītāja: Regīna Artmane-Hartmane

mob. tel. 20381880

e-pasts:

Izglītības metodiķe: Daina Vispoļska

tel. 63661892

e-pasts:

Saimniecības pārzine: Dagnija Selecka

mob. tel. 20376290

e-pasts:

Pirmsskolas izglītības iestādes māsa: Sofija Grīnvalde, tālr. 63661892.

Darba laiks:  iestādē bērni uzturas piecās dažāda vecuma grupās. Trīs grupām darba laiks no plkst. 7.00 līdz 19.00, kuras darbojas kā dežūrgrupas, divām grupām no 7.30 līdz 17.30.
   Pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis" bērni zināšanas gūst un rotaļājas piecās dažāda vecuma grupās no 1,5 līdz 7 gadiem. Ar viņiem ikdienas kopā ir zinoša, profesionāla pedagogu un speciālistu komanda - 13 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki.


Grupu komplektēšana un audzēkņu uzņemšana notiek ik gadus no 1.jūnija līdz 31.augustam, pamatojoties uz bērna vecāku iesniegumiem.

Mūsu mērķi:

  • Gatavot bērnus dzīvei mainīgā pasaulē, attīstīt un nostiprināt viņos vēlmi patstāvīgi mācīties, izzināt sevi un apkārtējo pasauli, analītiski domāt un izdarīt izvēli, darboties atraisīti un radoši, rūpēties par sevi un sabiedrību, saudzīgi izturēties pret vidi un savu veselību.
  • Veidot drošu un attīstību veicinošu izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, kas nodrošina Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās plānoto      izglītības satura apguves rezultātus, tādejādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Mēs nodrošinām:

  • bērnu sagatavošanu skolai pēc licencētas Pirmsskolas izglītības programmas;
  • vecumam un attīstības pakāpei atbilstošu audzināšanu un izglītošanu, bērna attīstībai labvēlīgu vidi un veselīgu uzturu;
  • cieņpilnu attieksmi un kopveseluma pieeju bērna individualitātei;
  • logopēda palīdzību.

Plašāka informācija par pirmsskolas izglītības iestādi „Lācītis”: www.piilacitis.lv

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Janvāris 2019
P O T C Pk S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3