Ventspils novads

 
ZBA NAP ESZF

   Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktās pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātēs: 43.02.1. "Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos" un 43.02.2. "Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs".

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017. gada 1. februāra līdz 2018. gada 31. decembrim

Sludinājuma kopsumma: 385 897,93 EUR

Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem- 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība

EJZF1:   Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un   sezonalitātes mazināšana

Mērķis:   Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju

Apbalsta apmērs

385 897,93   EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā   minētā darbība

  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas   veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. Darbību dažādošanai zivsaimniecības nozarē un citās   jūras ekonomikas nozarēs.
  3. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, ,
  4. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234,

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros   paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos   uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai   skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī   jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram:   atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu   nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes   izveidošanai, specializētā transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī   saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras   transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar   jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma   nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu   produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu   summa vienam projektam

50 000   EUR,

100 000   EUR - infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no   projekta attiecināmo izmaksu summas

Maksimālā atbalsta intensitāte

50%

30% - lielam uzņēmumam,   zvejas kuģa dzinēja maiņai

70% - Inovatīvam projektam

80% - Kopprojektam un ar   piekrastes zveju saistītam projektam

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/fisheries/ZKriteriji

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktperosnas:

  1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, ,
  2. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234,

   Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: .

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Jūnijs 2018
P O T C Pk S Sv
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1