Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Zivsaimniecības fonda 4. kārtas projektu konkurss

Ziemelkurzemes biznesa asociacija Nac-attist plans2020 ES EJZF

  Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātēs: 43.02.3. "Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai" un 43.02.4. "Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai".

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017. gada 20. oktobra līdz 2017. gada 21. novembrim

Sludinājuma kopsumma: 381 880,89 EUR

Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem - 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība

EJZF2: Piekrastes dabas vērtību   un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

Mērķis: Veicināt piekrastes   dabas vērtību un vides resursu saglabāšanu un izmantošanu

Apbalsta   apmērs

72 918,91 EUR

Atbilstošā MK   Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī   klimata pārmaiņu mazināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības   ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību   un vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes   atpūtas un tūrisma nozares attīstībā. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta   aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un   vairošanu. Piemēram: atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu   vietu izveidei dabā, steķu atjaunošana tūristu un makšķernieku laivām, arī   laivu ielaišanas vietas upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādēm,   ja tas pamatots ar dabas un vides resursu saglabāšanu.

Atbalsts   paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās   enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas   sakārtošanai.

Rīcība

EJZF3: Piekrastes teritoriju   publiskās infrastruktūras pilnveidošana un kultūras mantojuma pieejamība.

Mērķis: Attīstīt un pilnveidot   piekrastes teritoriju publisko infrastruktūru un kultūras mantojuma   pieejamību.

Apbalsta   apmērs

308 961,98 EUR

Atbilstošā MK   Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas   veicināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes   teritoriju un Ventspils pilsētas pašvaldību teritoriju publisko   infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras   piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības   teritoriju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko   pieejamību, nodrošināt tā pieejamību nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu   nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību attīstības plānošanas   dokumentos.

Atbalsts   uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu,   atjaunošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, kuriveicina vietējo uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves   kvalitāti. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības   riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Projekta vērtēšanas kritēriji :

EJZF2 Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma   pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana

Nr.

Atlases kritērijs

Punkti

Max   punkti

Veidlapā

 

Atbilst stratēģiskam mērķim, aktivitātei, biedrības darbības   piekrastes teritorijai (Ja tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)

 

Jā/Nē

A1, B1, B2, B4, B5

1.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta   pamatojošā dokumentācija

 

2

D1

 

Projekta   iesniegumam pievienota visa projekta pamatojošā dokumentācija augstā   gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti (tehniskā   specifikācija, vismaz 2 derīgi piedāvājumi, iesniegto piedāvājumu vērtēšanas   ziņojums, interešu konflikta neesamības apliecinājums) vai tirgus cenu izpēte   pašvaldību iesniegtiem projektiem (ja attiecināms);

-       būvprojekts, ja atbalsta pretendentam ir   izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumu izpildi (ja attiecināms);

-       paskaidrojuma raksts / apliecinājuma karte   ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un būvniecības izmaksu tāme (ja   attiecināms)

2

   
 

Projekta   iesniegumam pievienota daļēja projekta pamatojošā dokumentācija augstā   gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti (nav   pievienoti visi dokumenti: tehniskā specifikācija, vismaz 2 derīgi   piedāvājumi, iesniegto piedāvājumu vērtēšanas ziņojums, interešu konflikta   neesamības apliecinājums) vai nepilnīga tirgus cenu izpēte pašvaldību iesniegtiem   projektiem (ja attiecināms);

-       būvatļaujas kopija par būvniecības ieceres   akceptu vai būvniecības izmaksu tāme (ja attiecināms);

-       paskaidrojuma raksts / apliecinājuma karte   ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (ja attiecināms)

1

   
 

Projekta   iesniegumam nav pievienota vai pievienota nepilnīga projekta pamatojošā   dokumentācija vai tā ir iesniegta sliktā kvalitātē

0

   

2.

Plānotais pasākums ir novatorisks biedrības darbības teritorijā

 

2

B3

 

-            visa projekta ideja kopumā ir novatoriska   ZVRG teritorijā

2

   
 

-            visa projekta ideja kopumā ir novatoriska   pagasta/pilsētas teritorijā

1

   
 

-            visa projekta ideja kopumā ir novatoriska apdzīvotas vietas teritorijā

0,5

   
 

-            visa projekta ideja kopumā nav novatoriska

0

   

3.

Aprakstīta problēma un kādas pārmaiņas dos   projekta rezultāts

 

2

B4.1,   B14

 

-            pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko   projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta   pieteikumā vai pievienotā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējai   sabiedrībai.

2

   
 

-            pieteikumā aprakstītas problēmas, ko   projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav   pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.

1,5

   
 

-            pieteikumā aprakstītas problēmas, ko   projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta   aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.

1

   
 

-            pieteikumā nepilnīgi aprakstītas problēmas,   ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav   pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.

0,5

   
 

-            nav vai slikti aprakstīta esošās problēmas,   neskaidrs projekta rezultāts. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai   sabiedrībai.

0

   

4.

Skaidri saprotama īstenojamā projekta   būtība, specifika vai specializācija

 

2

B4.1,   B14

 

-            pieteikumā skaidri pamatotas aktivitātes, kā   sasniegt mērķi, aprakstīts projekta īstenošanas plāns un veicamo darbību   raksturs. Projekta pieteikumā vai pievienotā dokumentā pamatota projekta   ieguldījumu ilgtspēja, sniegts projekta rezultāta plānotais pieprasījums.

2

   
 

-            pieteikumā nepilnīgi aprakstītas   aktivitātes, kā sasniegt mērķi, nepilnīgi aprakstīts projekta īstenošanas   plāns un veicamo darbību raksturs. Projekta pieteikumā vai pievienotā   dokumentā vāji pamatota projekta ieguldījumu ilgtspēja, nav skaidri saprotams   projekta rezultāta plānotais pieprasījums.

1

   
 

-            nav vai slikti aprakstītas aktivitātes, kā   sasniegt plānoto mērķi

0

   

5.

Projekta rezultāts uzlabo tūrisma pakalpojumu piedāvājumu

 

2

B4.1, B14

 

-            rezultāts pilnībā vērsts uz tūrisma pakalpojuma   piedāvājumu

2

   
 

-            rezultāts daļēji vērsts uz tūrisma   pakalpojuma piedāvājumu

1

   
 

-            rezultāts nav vērsts uz tūrisma pakalpojuma   piedāvājumu

0

   

6.

Projekta rezultātam ir pozitīva ietekme uz   vides resursu izmantošanu un saglabāšanu

 

2

B4.1,   B6, B12

 

Piemēram: Projektā paredzēti vides   labiekārtojumi dabā, kas mazinās antropogēno noslodzi uz piekrastes kāpu   zonu, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanu, projekta rezultātā izmantot   atjaunojamās enerģijas resursus, zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanu.   Projekta iesniedzējam jāpamato projekta rezultāta pozitīvā ietekme.

     
 

-            projekts pilnībā vērsts uz vides resursu   saglabāšanu

2

   
 

-            projekts daļēji vērsts uz vides resursu   saglabāšanu

1

   
 

-            projekts nav vērsts uz vides resursu   saglabāšanu

0

   

7.

Projekta rezultāts ir pārskatāms, samērojams   ar plānotajiem ieguldījumiem, ir sniegts veicamo darbu apjoms

 

2

B4.1,   B8, C

 

-            pieteikumā skaidri aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Pārskatāmi   un loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama   veicamo darbu secība.

2

   
 

-            pieteikumā skaidri aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi Apraksts nav   veidots pārskatāms un nav skaidri saprotama darbu secība.

1,5

   
 

-            pieteikumā nepilnīgi aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Projekta   īstenošanas gaita un veicamo darbu secība nav skaidri saprotama.

1

   
 

-            pieteikumā nepilnīgi aprakstīts īstenojamā projekta   rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Projekta īstenošanas   gaita un veicamo darbu secība nav aprakstīta.

0,5

   
 

-            nav vai slikti aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi

0

   

8.

Projekts tiek īstenots piekrastes teritorijā   ārpus attīstības centriem

 

2

B5

 

SVVA   stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par   VRG teritorijā noteiktiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību   teritorijas plānojumiem. VRG teritorijas attīstības centri ir uzskaitīti SVVA   12.lapā.

     
 

-            tiek īstenots piekrastes teritorijā ārpus   attīstības centriem

2

   
 

-            tiek īstenots attīstības centrā

0

   

9.

Projekta   budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

 

2

B8,   B11, C

 

-            projekta budžets ir detalizēti atspoguļots,   plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu

2

   
 

-            projekta budžets atspoguļots nepilnīgi   un/vai plānotās izmaksas daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa   sasniegšanu

1

   
 

-            plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai   orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu

0

   

10.

Sniegts izvērsts un pamatots publicitātes pasākumu plāns

 

2

B13

 

Sasniedzamais rādītājs, kurš   atbalsta pretendentam tiks iekļauts lēmumā, kā viens no izpildāmajiem nosacījumiem.   Neizpildes gadījumā tiek piemērotas MK Nr.598 6.pielikumā minētas sankcijas

     
 

-            plānots publisks projekta atklāšanas vai   pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos   medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes   pasākumā, no kuriem vismaz viens ir reģionāla mēroga

2

   
 

-            plānots publisks projekta atklāšanas vai   pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos   medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes   pasākumā

1,5

   
 

-            plānots publisks projekta atklāšanas vai   pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā   (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

   
 

-            plānots vismaz viens publicitātes pasākums

0,5

   
 

-            aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu   plāns

0

   

11.

Sniegts apraksts par projekta ieguvumu uzturēšanu pēc projekta   ieviešanas

 

2

B14

 

-            pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta   projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim   vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

   
 

-            pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots,   kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši   plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

   
 

-            pieteikums nesniedz skaidru priekšstatu par   tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta   uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5   gadus pēc projekta īstenošanas

0

   
 

Minimālais iegūstamo punktu skaits

 

11

 

EJZF3 Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana un   kultūras mantojuma pieejamība

 

Atlases kritērijs

Punkti

Max   punkti

Veidlapā

 

Atbilst stratēģiskam mērķim, aktivitātei, biedrības darbības   teritorijai, saskaņots ar vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem (Ja   tiek saņemts “Nē” – projekts tiek noraidīts)

 

Jā/Nē

B1, B2, B5

1.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta   pamatojošā dokumentācija

 

2

D1

 

Projekta   iesniegumam pievienota visa projekta pamatojošā dokumentācija augstā   gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti (tehniskā   specifikācija, vismaz 2 derīgi piedāvājumi, iesniegto piedāvājumu vērtēšanas   ziņojums, interešu konflikta neesamības apliecinājums) vai tirgus cenu izpēte   pašvaldību iesniegtiem projektiem (ja attiecināms);

-       būvprojekts, ja atbalsta pretendentam ir   izsniegta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumu izpildi (ja attiecināms);

-       paskaidrojuma raksts / apliecinājuma karte   ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu un būvniecības izmaksu tāme (ja   attiecināms)

2

   
 

Projekta   iesniegumam pievienota daļēja projekta pamatojošā dokumentācija augstā   gatavības stadijā:

-       pamatlīdzekļu iepirkuma dokumenti (nav   pievienoti visi dokumenti: tehniskā specifikācija, vismaz 2 derīgi piedāvājumi,   iesniegto piedāvājumu vērtēšanas ziņojums, interešu konflikta neesamības   apliecinājums) vai nepilnīga tirgus cenu izpēte pašvaldību iesniegtiem   projektiem (ja attiecināms);

-       būvatļaujas kopija par būvniecības ieceres   akceptu vai būvniecības izmaksu tāme (ja attiecināms);

-       paskaidrojuma raksts / apliecinājuma karte   ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (ja attiecināms)

1

   
 

Projekta   iesniegumam nav pievienota vai pievienota nepilnīga projekta pamatojošā   dokumentācija vai tā ir iesniegta sliktā kvalitātē

0

   

2.

Plānotais pasākums ir novatorisks biedrības darbības teritorijā

 

2

B3

 

-       visa projekta ideja kopumā ir novatoriska   ZVRG teritorijā

2

   
 

-       visa projekta ideja kopumā ir novatoriska   pagasta/pilsētas teritorijā

1

   
 

-       visa projekta ideja kopumā ir novatoriska apdzīvotas vietas teritorijā

0,5

   
 

-       visa projekta ideja kopumā nav novatoriska

0

   

3.

Aprakstīta problēma un kādas pārmaiņas dos projekta rezultāts

 

2

B4.1

 

-      pieteikumā skaidri aprakstītas problēmas, ko   projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projekta   pieteikumā vai pievienotā dokumentā pamatota projekta aktualitāte vietējai   sabiedrībai.

2

   
 

-      pieteikumā aprakstītas problēmas, ko   projekts paredz risināt un rezultātu, kādu vēlas sasniegt. Projektā nav   pārliecinoši pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.

1,5

   
 

-      pieteikumā aprakstītas problēmas, ko   projekts paredz risināt, nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Projekta   aktualitātei ir deklaratīvs apraksts.

1

   
 

-      pieteikumā nepilnīgi aprakstītas problēmas,   ko projekts paredz risināt un nepilnīgs apraksts projekta rezultātam. Nav   pamatota projekta aktualitāte vietējai sabiedrībai.

0,5

   
 

-      nav vai slikti aprakstīta esošās problēmas,   neskaidrs projekta rezultāts. Nav pamatota projekta aktualitāte vietējai   sabiedrībai.

0

   

4.

Tiek sekmēta kultūras mantojuma pieejamība,   lietderīga un efektīva izmantošana

 

2

B4.1

 

-       pasākums pamatā vērsts uz zvejas vai jūras   kultūras mantojuma pieejamību un lietderīgu tā izmantošanu pēc projekta   īstenošanas, kas skaidri pamatots aprakstā

2

   
 

-       pasākums daļēji vērsts uz zvejas vai jūras   kultūras mantojuma pieejamību un lietderīgu tā izmantošanu pēc projekta   īstenošanas, kas pamatots aprakstā

1

   
 

-       pasākums nav vērsts uz zvejas vai jūras   kultūras mantojuma pieejamību pēc projekta īstenošanas

0

   

5.

Tiek popularizēts un saglabāts materiālais   vai nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums

 

2

B4.1

 

-       pasākums pamatā vērsts uz zvejas vai jūras   kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kas skaidri pamatots   projekta pieteikumā

2

   
 

-       pasākums daļēji vērsts uz zvejas vai jūras   kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kas pamatots projekta   pieteikumā

1

   
 

-       pasākums nav vērsts uz zvejas vai jūras   kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu

0

   

6.

Projekta rezultāts ir pārskatāms, samērojams ar plānotajiem   ieguldījumiem, ir sniegts veicamo darbu apjoms

 

2

B4.1, B8

 

-       pieteikumā skaidri aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Pārskatāmi   un loģiski atspoguļota projekta īstenošanas gaita un skaidri saprotama   veicamo darbu secība.

2

   
 

-       pieteikumā skaidri aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi Apraksts nav   veidots pārskatāms un nav skaidri saprotama darbu secība.

1,5

   
 

-       pieteikumā nepilnīgi aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Projekta   īstenošanas gaita un veicamo darbu secība nav skaidri saprotama.

1

   
 

-       pieteikumā nepilnīgi aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi. Projekta   īstenošanas gaita un veicamo darbu secība nav aprakstīta.

0,5

   
 

-       nav vai slikti aprakstīts īstenojamā   projekta rezultāts, veicamo darbu apjoms un plānotie ieguldījumi

0

   

7.

Projekta rezultāts veicina vietējo   uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti

 

2

B4.1,   B14

 

Piemēram:   Sakārtojot vēsturisko objektu, padarot to pieejamu plašākam interesentu   lokam, ir iespējams sniegt netiešu atbalstu vietējiem tūrisma uzņēmējiem, kas   piedāvā ēdināšanas un naktsvietu pakalpojumus. Projekta pieteicējs kā   apliecinājumu par vietējo uzņēmēju atbalstu var pievienot atbalsta   apliecinājumus, aprēķinus par tuvumā esoša uzņēmēja pozitīvo ietekmi. Tāpat   sakārtojot vēsturiskā objekta apkārtni un labiekārtojumu ir iespējams panākt   strukturētāku, organizētāku apmeklētāju plūsmu, kas mazāk ietekmē vietējo   iedzīvotāju ikdienas dzīvi, tāpat veiktie labiekārtojumi (celiņi, laukumi,   publiskās tualetes) var uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Iesniedzējs   var pievienot informāciju projekta pielikumā.

     
 

-       pieteikumā skaidri pamatota projekta   rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju   dzīves kvalitāti, kas pamatota ar raksturojošiem rādītājiem

2

   
 

-       pieteikumā labi pamatota projekta rezultāta   pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves   kvalitāti, nav sniegti raksturojošie rādītāji

1

   
 

-       pieteikumā nav pietiekami skaidri pamatota   projekta rezultāta pozitīva ietekme uz vietējo uzņēmējdarbību un vietējo   iedzīvotāju dzīves kvalitāti

0

   

8.

Projekts tiek īstenots piekrastes teritorijā   ārpus attīstības centriem

 

2

B5

 

SVVA   stratēģijas 1.nodaļas apakšnodaļā 1.1.Darbības teritorija, dota norāde par   VRG teritorijā noteiktiem attīstības centriem saskaņā ar pašvaldību   teritorijas plānojumiem. VRG teritorijas attīstības centri ir uzskaitīti SVVA   12.lapā.

     
 

-       tiek īstenots piekrastes teritorijā ārpus   attīstības centriem

2

   
 

-       tiek īstenots attīstības centrā

0

   

9.

Sniegts izvērsts un pamatots publicitātes pasākumu plāns

 

2

B13

 

Sasniedzamais rādītājs, kurš   atbalsta pretendentam tiks iekļauts lēmumā, kā viens no izpildāmajiem   nosacījumiem. Neizpildes gadījumā tiek piemērotas MK Nr.598 6.pielikumā   minētas sankcijas.

     
 

-      plānots publisks projekta atklāšanas vai   pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos   medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes   pasākumā, no kuriem vismaz viens ir reģionāla mēroga

2

   
 

-      plānots publisks projekta atklāšanas vai   pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 2 dažādos   medijos (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes   pasākumā

1,5

   
 

-      plānots publisks projekta atklāšanas vai   pabeigšanas pasākums, nodrošināta publicitāte par projektu vismaz 1 medijā   (interneta portāls, laikraksts, TV u.c.) vai citā publicitātes pasākumā

1

   
 

-      plānots vismaz viens publicitātes pasākums

0,5

   
 

-      aprakstā nav iesniegts publicitātes pasākumu   plāns

0

   

10.

Projekta rezultātā uzlabojas iespēja   sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā

 

2

B14

 

Ja   projekta iesniedzējs, īstenojot projektu, paredz pasākumus vai   labiekārtojumus sociālās atstumtības riska grupām (definīcija SVVA   Stratēģijas 3.sadaļā Rīcības plāns), tas jāpamato un rezultātam jābūt   pierādāmam.

Atbilstošu   pakalpojumu var izveidot piemēram: iebūvējot platākas durvis, papildus kāpnes   aprīkojot ar slīpām plaknēm vai pandusu.

     
 

-      projekts tiešā veidā vērsts uz sociālās   atstumtības riska grupu iesaisti un/vai nodarbinātību

2

   
 

-      projekta rezultātu būs iespējams izmantot   sociālās atstumtības riska grupām

1

   
 

-      projektā paredzētie pasākumi un rezultāts   nav paredzēts iedzīvotājiem no sociālās atstumtības riska grupām

0

   

11.

Sniegts apraksts par projekta ieguvumu uzturēšanu pēc projekta   ieviešanas

 

2

B14

 

-      pieteikumā pamatots, kā tiks nodrošināta   projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim   vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

2

   
 

-      pieteikumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots,   kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši   plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas

1

   
 

-      pieteikums nesniedz skaidru priekšstatu par   tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta   uzturēšana un rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5   gadus pēc projekta īstenošanas

0

   
 

Minimālais iegūstamo punktu skaits

 

11

 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersonas:

  1. Koordinatore Gunta Abaja – tālr. 29172814, ,
  2. Konsultante Evita Roģe – tālr.29295234,

   Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: .

Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Oktobris 2017
P O T C Pk S Sv
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5