Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izsludina atklāta konkursa projektu 4. kārtu

ZBA NAP ES LEADER
   Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
4. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs: 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".
   Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2017. gada 15. decembra līdz 2018. gada 15. janvārim.
   Sludinājuma kopsumma: 149 207,70 EUR.
   Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasti.
Projektu  īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem- 2 gadi, pārējiem projektiem - 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība

ELFLA1:   Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana

Mērķis:   Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos

Apbalsta apmērs

125 509,35   EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590   5.punktā minētā darbība

  1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo   produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu   darba apstākļu radīšanai;
  2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai   tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek   realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
  4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts

Rīcības   ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības   uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts   esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts   paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām   attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās   lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī   republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu   summa vienam projektam

35 000   EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte

70%  

80% - kopprojektiem

Rīcība

ELFLA2: Publiskās infrastruktūras attīstība kvalitatīvai   dzīves videi un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalsts vietējo kopienu   izaugsmei.

MĒRĶIS:   Veicināt kvalitatīvas dzīves vides un publiskās infrastruktūras   attīstību, un sabiedrisko organizāciju iniciatīvas vietējo kopienu izaugsmei.

Apbalsta apmērs

23 698,35   EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590   5.punktā minētā darbība

Sabiedrisko   aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,   kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu)   dažādošanai.

Rīcības apraksts

Rīcības   ietvaros paredzēts atbalstīt sabiedrisko un reliģisko organizāciju,   pašvaldību un uzņēmēju iniciatīvas vietējo iedzīvotāju interešu jomā telpu   izveidei, labiekārtojumam, aprīkojumam, ārtelpas elementiem, apmācībām.

Priekšroka   projektiem, kuri vērsti uz bērnu un jauniešu interešu un fizisko spēju   attīstīšanu, lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu,   kultūrvēstures mantojuma un dabas objektu pieejamību un efektīvu izmantošanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu   summa vienam projektam

10 000 EUR -Sabiedrisko aktivitāšu projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte

90%

  Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības mājas lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development/Kriteriji/ Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā). Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.   
   Kontaktperosnas: 1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, , 2. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234,

   Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: .


Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Decembris 2017
P O T C Pk S Sv
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31