Ventspils novads

 

E-pakalpojumi

e-pakalpojumi
VPVKAC VARAM 150x150px VSAA
E-veseliba
 

Izglītības iestādes

 DOMĀT, RUNĀT, DARĪT!

 DatorsX

   Ventspils novada pašvaldībā darbojas 6 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 pamatskolās – pirmsskolas grupas , 6 pamatizglītības iestādes, 2 vispārējās vidējās izglītības iestādes un viena internātpamatskola. Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas – pamatskolās un vidusskolās skolēnu skaits ir no 60 līdz 220. Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.
   2017./2018. mācību gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 970 skolēni, no tiem – 48 vidusskolas posmā, vispārizglītojošās pamatizglītības posmā – 853, Stiklu internātpamatskolā – 69. Pirmsskolas izglītības iestādes un grupas apmeklē 442 audzēkņi, t. sk. 168 5–6 gadīgie bērni.

  Ar esošajiem resursiem šobrīd ir iespējams nodrošināt:      
  • pietiekami plašu un daudzveidīgu vispārējās izglītības   klāstu;
  • izglītības ieguvi iespējami tuvu   izglītojamo dzīvesvietai;
  • izglītības iestāžu   daudzfunkcionalitāti.

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

  • Skolas turpina attīstīties kā   daudzfunkcionāli centri, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu   izglītības iespējas visiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem.

 

  • Skolās tiek nodrošinātas   konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas, akcentējot mācību stundu   procesa radošumu un pedagogu savstarpējo sadarbību.


Aktuālie uzdevumi:

  • Aktualizēt skolu vadības un katra pedagoga atbildību par kvalitatīva mācību procesa organizēšanu un sasniegtajiem rezultātiem, nodrošinot:

-          profesionālo kompetenču pilnveidi izglītības iestāžu vadības komandām un pedagogiem, akcentējot kompetenču pieeju mācību saturā un ieviešanu ikdienas darbā;

-          mērķtiecīgu interaktīvu mācību metožu pielietošanu, veicinot skolēnu praktiskā darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, patstāvību un atbildību par sava darba rezultātiem;

-          vērtīborientēta mācību procesa organizēšanu izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei;

-          skolēnu iesaisti projektos un sabiedriskajās
aktivitātēs, veicinot kultūrmantojuma saglabāšanu un stiprinot piederības sajūtu savai ģimenei, skolai, novadam, valstij;

-    meklēt jaunas idejas un gūt pieredzi.

  • Analizēt katras izglītības iestādes tālākās attīstības iespējas.

   Novadā darbojas:


8 vispārējās izglītības iestādes,

1   internātpamatskola,

6   pirmsskolas izglītības iestādes,

1   profesionālās ievirzes izglītības iestāde,

2   mūzikas un mākslas skolas.

 tafele
 
Twitter24facebook33
Laiks Ventspils:

TŪRISMS

Notikumu Kalendārs

Decembris 2017
P O T C Pk S Sv
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31